Directorate of Institutional Finance, Madhya Pradesh, Bhopal

State BRISC Cell

 

BRISC Award Winners for the year 2000-2001

Award Category 

District

Official's name (with maximum incumbency/ recovery)

Collector Lead District Manager

State Level

First

Indore

Shri Manoj Shrivastava

Shri Karni Singh, BOI

Second

Gwalior

Shri Prabhanshu Kamal

Shri T.K. Jha, CBI

Third

Rewa

Shri Vinod Kumar

Shri R.B. Badwai, UBI

Division Level

Bhopal/ Hoshangabad

Bhopal

Shri S.K. Vashishtha

Shri N.K. Khare, BOI

Indore

Khandwa

Shri Praveen Garg

Dr. S. Prasad, BOI

Ujjain

Dewas

Shri A.K. Barnwal

Shri R.K. Joshi, BOI

Gwalior

Shivpuri

Shri V.L. Kantharao

Shri Ashok Rege, SBInd

Chambal

Morena

Shri Ajit Kesari

Shri R.K. Gupta, CBI

Sagar

Sagar

Shri B.R. Naidu

Shri H.D. Kulkarni, CBI

Jabalpur

Jabalpur

Shri Sanjay Bandopadhyay

Shri S. Banerji, CBI

Rewa

Sidhi

Shri S.N. Mishra

Shri R.N. Tiwari, UBI

  Tribal

 Dhar

Dr. Rajesh Rajora 

Shri K.B. Ghawat, BOIHome